co robimy?

   Nasze podejście

   Nasze doświadczenie w celowanej degradacji białek umożliwia wielopłaszczyznowe podejście do usuwania patogennych białek. Technologia Captor Therapeutics obejmuje cząsteczki bifunkcjonalne, bezpośrednie degradery oraz cząsteczki określane jako „molecular glues”.

   Nasza autorska technologia Obterons™ umożliwia odkrywanie cząsteczek leczniczych o dobrych właściwościach biofarmaceutycznych. Związki te prowadzą do celowanej degradacji białek poprzez aktywację proteasomu lub/oraz autofagosomu.

   Obecnie prowadzimy trzy nadrzędne projekty, mające na celu: (1) rozwój platformy technologicznej służącej do celowanej degradacji białek oraz (2) poszukiwanie leków w obszarze chorób autoimmunologicznych i nowotworowych, będących pierwszymi lekami w swojej klasie terapeutycznej (ang. First in Class). Programy te realizujemy dzięki funduszom europejskim oraz wsparciu prywatnych inwestorów o łącznej kwocie ponad 85 milionów złotych.

   W Captor Therapeutics przeprowadzamy wszystkie prace związane z wczesnym etapem rozwoju leków. Naszym celem jest walka z chorobami zagrażającym życiu oraz obniżającymi jakość życia pacjentów.

   Nasze podejście oparte jest na łączeniu chemii medycznej, chemii organicznej, modelowania molekularnego, wysokoprzepustowych fenotypowych badań przesiewowych, testów biofizycznych i testów degradacji in vitro w zintegrowaną i wydajną platformę technologiczną, umożliwiającą celowaną degradację białek patogennych.

   W celu wykorzystania pełnego potencjału układu ubikwityna – proteasom oraz dostosowania procesu degradacji do specyficznych wskazań terapeutycznych, Captor Therapeutics rozwija bogatą bibliotekę ligaz ubikwityny i ich ligandów.

   Projekty badawczo-rozwojowe

   Założeniem firmy Captor Therapeutics jest wyciszenie dysfunkcyjnego białka na poziomie post-translacyjnym. W tym celu wykorzystujemy szerokie spektrum metod analizy instrumentalnej. Obecnie rozwijamy pierwsze w swojej klasie związki o potencjale terapeutycznym w leczeniu chorób takich jak: choroby autoimmunologiczne, rak piersi, trzustki i jajnika.

   Wiele schorzeń, na przykład choroby autoimmunologiczne, jest obecnie leczonych z zastosowaniem białek terapeutycznych (przeciwciała lub ich fragmenty), które regulują aktywność receptorów białek patogennych. Receptory te często biorą udział w więcej niż jednej ścieżce sygnalnej. Tym samym, inhibicja receptorów powoduje nie tylko zahamowanie choroby, ale może też wpływać negatywnie na inne mechanizmy kontrolne organizmu ludzkiego. Terapia taka prowadzi do wystąpienia silnych efektów ubocznych, co jest główną wadą dostępnych obecnie leków. W Captor Therapeutics stosujemy naszą platformę do degradacji określonych białek sygnalnych z zachowaniem pozostałych szlaków sygnalnych receptorów, minimalizując efekty uboczne terapii.

   Spontaniczne występujące w organizmie mutacje często eliminują oddziaływania pomiędzy ligazami ubikwityny E3, a ich białkami partnerskimi. Te zmiany oddziaływań mogą skutkować akumulacją białek partnerskich, dysregulacją szlaków sygnalizacji molekularnej i nowotworzeniem. Captor Therapeutics opracował platformę do "molekularnej naprawy białek", pozwalającą przywrócić oddziaływanie między ligazami ubikwityny i ich partnerami białkowymi i odzyskać homeostazę komórkową.

   Projekty Grantowe

   Obecnie pracujemy nad czterema

   współfinansowanymi projektami grantowymi:

   • Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków (POIR.04.01.02-00-0147/16-00 )
    Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Podziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Captor Therapeutics S.A.
     
    Wartość projektu: 4 314 375.00 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 834 558.00 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie wysokoprzepustowego, skalowalnego i czułego testu fluorescencyjnego umożliwiającego natychmiastową detekcję aktywnych związków chemicznych typu PROTAC wykorzystywanych do indukowalnej degradacji białek zaangażowanych w procesy chorobotwórcze.
   • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron (POIR.04.01.04-00-0116/16-00 )
    Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Podziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o., Captor Therapeutics S.A.
     
    Wartość projektu: 4 968 788.76 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 260 002.76 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie technologii dwuetapowego, wysokoprzepustowego badania przesiewowego związków niskocząsteczkowych indukujących degradację celu białkowego
   • Rozwój nowych leków przeciwzapalnych specyficznie degradujących komórkowe receptory powierzchniowe (POIR.01.01.01-00-0747/16-00 )
    Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Wartość projektu: 32 164 999.43 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 460 751.26 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie niskocząsteczkowych związków chemicznych hamujących działanie białka receptorowego przy użyciu technologii bispecyficznych induktorów degradacji (BID), które będą kandydatami na lek dla pacjentów z reumatiodalnym zapalenie stawów (RZS) lub chorobami z grupy nieswoistego zapalenia jelit (NZJ)
   • Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworów (POIR.01.01.01-00-0956/17-00)
    Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Wartość projektu: 35 902 013.75 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 27 683 098.00 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie i przetestowanie w I. fazie badań klinicznych małocząsteczkowych związków chemicznych, które będą stanowiły kandydatów na leki w terapii takich chorób nowotworowych jak niedrobnokomórkowy rak płuc i potrójnie negatywny rak piersi.
   • Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (POIR.01.02.00-00-0079/18)

    Projekt realizowany w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 " Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Wartość projektu: 37 130 943.75 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 29 558 070.00 PLN

    Cel i planowane efekty projektu: Odkrycie i rozwój nowych, pierwszych w klasie doustnych leków celujących w kluczowe przyczyny takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

   • Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego (POIR.01.02.00-00-0073/18 )

    Projekt realizowany w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 " Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Wartość projektu: 32 041 906.25 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 510 680.00 PLN

    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie pierwszej, doustnej terapii celującej w główną przyczynę powstawania raka jelita grubego, wykorzystując technologię celowanej degradacji białek. Opracowany degrader zostanie przetestowany w badaniach przedklinicznych oraz fazie I badań klinicznych. 

   Technologia

   Degradacja białek zaangażowanych w molekularne podłoże chorób jest stosunkowo nową strategią w obszarze rozwoju leków. Pracujemy nad związkami niskocząsteczkowymi zdolnymi do uruchomienia degradacji białek in vivo szlakiem zależnym od ubikwityny. Związki te mogą być następnie rozwijane celem opracowania nowych leków o zmniejszonych efektach ubocznych i przyjaznym pacjentom sposobie podawania. Jedną z bardzo istotnych cech naszych kandydatów na leki jest fakt, że ich skuteczność nie zależy od enzymatycznej lub innej funkcji białka, w które celujemy, a zatem możemy pracować również nad tzw. białkami „undruggable” – białkami dla których trudno rozwinąć lek.

   Platforma rozwoju leków Captor Therapeutics oparta jest na macierzy narzędzi chemii biologicznej, które przejmują kontrolę nad wewnątrzkomórkową maszynerią degradacji białek i pozwalają na precyzyjną kontrolę stężenia białek chorobotwórczych w komórce. Nasza ekspertyza obejmuje również modulacje allosteryczne białek (platforma allosteryczna), fragment-based drug discovery (FBDD), structure-based drug design (SBDD) i skrinowanie fenotypowe.

    

   Sposób działania firmy przedstawiliśmy na schemacie – rozmawiamy z lekarzami i pacjentami by zidentyfikować obszary wymagające zapewnienia nowych leków (na przykład z powodu znacznych efektów ubocznych czy ograniczonej skuteczności obecnie stosowanych leków lub w przypadku gdy lek w ogóle nie jest dostępny). Następnie, stosując naszą platformę skriningową oraz dopasowaną bibliotekę struktur chemicznych opracowaną przez naszych chemików i biochemików, izolujemy kandydatów na leki dla wybranej choroby (celu molekularnego). Po zebraniu odpowiedniej ilości danych i potwierdzeniu pożądanej aktywności związku niskocząsteczkowego przystępujemy najpierw do badań przedklinicznych, a następnie klinicznych. Na tym etapie potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy badaczami, klinicystami i pacjentami, pozwalająca zgromadzić duże ilości wartościowych danych, niezbędnych do wprowadzenia nowego leku na rynek.