zabierz nas do swojego portfela

   Pierwsza oferta
   publiczna akcji
   Captor Therapeutics ®

   Relacje inwestorskie

   Pierwsza oferta publiczna

   • Informacje o ofercie

    W dniu 23 marca 2021 roku rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji Spółki Captor Therapeutics S.A.   

    Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy.  Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania.

    Silną stroną Spółki jest wysoko wykwalifikowany zespół naukowców i ekspertów, który posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym poszukiwaniu i rozwoju leków. Captor Therapeutics zatrudnia obecnie ponad 80 pracowników, z których prawie połowa posiada stopień naukowy doktora.

    Captor prowadzi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie kandydatów na leki, które stosowane będą w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych. Captor nawiązał również nową współpracę badawczo-rozwojową z japońską firmą Sosei Heptares, łącząc wykorzystanie innowacyjnej technologii TPD z technologią i doświadczeniem Sosei Heptares – globalnego lidera w zakresie specjalistycznych leków działających na receptory GPCR.

    Od początku funkcjonowania Captor zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie projektów badawczych w łącznej wartości ponad 175 mln zł.
     

    Zapisy na akcje w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są w dniach 23 - 30 marca, natomiast w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane są w dniach 31 marca - 6 kwietnia 2021 r.

    Szczegółowe informacje dotyczące oferty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zostały przedstawione w Prospekcie. Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 1.069.500 akcji zwykłych (Akcje Oferowane), w tym:

    ·  nie mniej niż 1 i nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (Nowe Akcje),

    ·  do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki (Akcje Sprzedawane).

    Akcje Oferowane będą stanowić 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając do 19,43% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy założeniu, że wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane oraz, że Spółka wyemituje wszystkie pozostałe akcje w granicach kapitału docelowego Spółki). Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od około 120,3 do około 149,9 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji, przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej.

    Podmiotami przeprowadzającymi Ofertę są:

    ·  globalny koordynator oraz współprowadzący Księgą Popytu – Trigon Dom Maklerski S.A.,

    ·  współprowadzący Księgę Popytu – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie.

   • Prospekt, suplementy, komunikaty aktualizujące, informacje o ostatecznej cenie i liczbie akcji oraz o przydziale akcji w ofercie
   • Ład korporacyjny i dokumenty
   • Cele emisyjne

     Celem przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów strategicznych spółki w perspektywie do końca 2022 r., związanych przede wszystkim z działalnością badawczo-rozwojową, w tym w szczególności dotyczących obecnie realizowanych projektów, jak i przyszłych projektów, które spółka zamierza zrealizować.

    Wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą: 

     

    120,3 -  149,9 mln zł

    Cel#1

     

     

    Finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikacja źródeł finansowania w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań

     

    74,7 – 88,6 mln zł

    Cel#2

     

           

    Finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych

     

    19,2 – 25,5 mln zł

    Cel#3

     

           

    Finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej, spółki

     

    6,8 – 8,4 mln zł

    Cel#4

     

           

    Finansowanie zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej oraz wyspecjalizowanych pracowników Spółki

     

    8,1 – 11,9 mln zł

    Cel#5

     

         

    Finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez spółkę w Bazylei (Szwajcaria)

     

    11,5 – 15,5 mln zł

      

   • Harmonogram oferty
    do 22 marca 2021 r.
    publikacja Prospektu
    23-30 marca 2021 r.
    przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 17:00)
    23 marca 2021 r.
    rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych
    30 marca 2021 r.
    zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
    po 17:00 w dniu 30 marca 2021 r.
    ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych
    po 17:00 w dniu 30 marca 2021 r.
    ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
    31 marca - 6 kwietnia 2021 r.
    przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
    7 kwietnia 2021 r.
    ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych
    8 kwietnia 2021 r.
    przydział Akcji Oferowanych
    Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych
    przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczonych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym
    Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych
    przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
   • Zapisy na akcje w transzy Inwestorów Indywidualnych

    Inwestor Indywidualny zainteresowany zapisem na akcje spółki Captor Therapeutics S.A.  musi posiadać rachunek inwestycyjny w jednym z domów maklerskich wymienionych poniżej. Inwestor zamierzający nabyć Akcje Oferowane, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinien otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. Przed złożeniem zapisu, środki powinny zostać wpłacone na rachunek inwestycyjny.

    Zapisy i deklaracje nabycia Akcji Oferowanych mogą być składane za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z wymogami podmiotu przyjmującego zapisy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia zapisu oraz świadczenia usług można znaleźć na stronach internetowych domów maklerskich.

    Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, ale nie więcej niż 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 10.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 10.000 Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej.

    Lista Członków Konsorcjum Detalicznego przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych:

    - ING Bank Śląski S.A.– Biuro Maklerskie

    - PKO Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie

    - mBank S.A. – Biuro Maklerskie

    - Noble Securities S.A.

    - Trigon Dom Maklerski S.A.

    - Dom Maklerski BOŚ S.A.

    - Millennium Dom Maklerski S.A.

    - Dom Maklerski BDM S.A.

   • Akcjonariat
   • Kontakt

    Wszelkie pytania dotyczące oferty IPO prosimy kierować do:

    Beata Kowalczyk, cc group

    tel.: +48 605 959 539

    e-mail: