Relacje inwestorskie

   Komunikaty KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji oraz praw do akcji

   Data publikacji: 2021-04-15
   Numer: RB ESPI 5/2020

   Raport bieżący nr 5/2021

   Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021 r.

   Temat: Komunikaty KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji oraz praw do akcji

   Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

   W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 15 kwietnia 2021 r. komunikatów w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Spółki:

   1. 1.559.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
   2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
   3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
   4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
   5. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
   6. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
   7. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
   8. 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,

   o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

   Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLCPTRT00014; Prawa do Akcji pod kodem ISIN PLCPTRT00030.

   Datą rejestracji powyższych akcji i Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie dzień 16 kwietnia 2021 r.