Relacje inwestorskie

   Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji

   Data publikacji: 2021-04-16
   Numer: RB ESPI 6/2021

   Raport bieżący nr 6/2021

   Data sporządzenia: 16 kwietnia 2021 r.

   Temat: Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji

   Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 413/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 19 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji Spółki:

   1. 1.757.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
   2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
   3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
   4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
   5. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
   6. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I; oraz
   7. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J;

   o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLCPTRT00014, oraz notowania Akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CAPTORTX” i oznaczeniem „CTX”.

   Ponadto, Spółka w dniu 16 kwietnia 2021 r. powzięła informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały nr 414/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 19 kwietnia 2021 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Prawa do Akcji”), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLCPTRT00030, oraz notowania Praw do Akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CAPTORTX-PDA” i oznaczeniem „CTXA”.

   Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.