Relacje inwestorskie

   Terminy publikacji raportów okresowych

   Data publikacji: 2021-04-27
   Numer: RB ESPI 7/2021

   Raport bieżący nr 7/2021

   Data sporządzenia: 27 kwietnia 2021 r.

   Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 4 i 1 oraz § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 r.:

   Raporty roczne:

   • Jednostkowy raport roczny za 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.
   • Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.

   Raporty kwartalne:        

   • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 28 maja 2021 r.
   • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 29 listopada 2021 r.

   Raport półroczny:          

   • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. - 30 września 2021 r.

   Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka zamierza przekazywać w 2021 r.:

   • skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, a także
   • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

   Spółka odstępuje od publikacji raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2021 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.