Relacje inwestorskie

   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G

   Data publikacji: 2021-05-24
   Numer: RB ESPI 8/2021

   Raport bieżący nr 8/2021


   Data sporządzenia: 24 maja 2021 r.
   Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G
   Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
   warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2021r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 24 maja 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
   Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 325.647,20 PLN do kwoty 412.797,20 PLN, w drodze emisji
   871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r.
   Na dzień opublikowania niniejszego raportu ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 5.275.365. Kapitał zakładowy Spółki tworzy 4.127.972 akcji o
   wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

   1. 799.750 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
   2. 1.757.075 akcji serii B;
   3. 82.449 akcji serii C;
   4. 97.051 akcji serii D;
   5. 347.643 akcji imiennych serii E, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii E przyznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
   6. 26.925 akcji serii F;
   7. 871.500 akcji serii G;
   8. 52.354 akcji serii H;
   9. 9.082 akcji serii I; oraz
   10. 84.143 akcji serii J.

   Zmienione postanowienia statutu Spółki w związku z zarejestrowanym podwyższeniem kapitału uzyskały następującą treść:
   „ § 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 412.797,20 zł (czterysta dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na 4.127.972 (cztery miliony sto dwadzieścia siedem
   tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
   1) 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
   2) 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii B;
   3) 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii C;
   4) 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii D;
   5) 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E;
   6) 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych zwykłych serii F;
   7) 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii G;
   8) 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych zwykłych serii H;
   9) 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych serii I; oraz
   10) 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji imiennych zwykłych serii J.”