Relacje inwestorskie

   Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.

   Data publikacji: 2021-06-08
   Numer: RB ESPI 15/2021

   Raport bieżący nr 15/2021


   Data sporządzenia: 8 czerwca 2021 r.

   Temat: Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 8 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Pana Pawła Holstinghausen Holsten żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2021 r., następującego punktu porządku obrad:

   „podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki”.

   W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.:

   1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   5. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.
   6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
   7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
   8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Captor Therapeutics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zawartego w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A., i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
   11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.
   12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Captor Therapeutics S.A., w tym przez uchylenie
   w całości dotychczasowej treści statutu oraz przyjęcie w całości nowej treści statutu.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki.
   15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Do pierwotnego porządku obrad dodany został punkt 14: „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki”. Żądanie akcjonariusza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wraz z żądaniem, akcjonariusz przedłożył projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej ww. sprawy, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.


   Załączniki: