Relacje inwestorskie

   Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii G oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego

   Data publikacji: 2021-06-09
   Numer: RB ESPI 16/2021

   Raport bieżący nr 16/2021


   Data sporządzenia: 9 czerwca 2021 r.
   Temat: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii G oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego
   Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
   1. uchwały nr 587/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 10 czerwca 2021 r. ostatniego dnia notowania 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCPTRT00030; oraz
   2. uchwały nr 588/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 czerwca 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLCPTRT00014.
   Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.