Relacje inwestorskie

   Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G

   Data publikacji: 2021-06-09
   Numer: RB ESPI 17/2021

   Raport bieżący nr 17/2021


   Data sporządzenia: 9 czerwca 2021 r.
   Temat: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G
   Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 9 czerwca 2021 r. komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Akcje”).
   Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLCPTRT00014.
   Datą rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 11 czerwca 2021 r.