Relacje inwestorskie

   Zawiadomienie o zwiększeniu staniu posiadania akcji Spółki

   Data publikacji: 2021-10-26
   Numer: RB ESPI 31/2021

   Numer 31/2021/ESPI

   Podstawa prawna ogólna:

   Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

   Tytuł:

   Zawiadomienie o zwiększeniu staniu posiadania akcji Spółki

   Treść:

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2021 r. wpłynęło do Spółki indywidualne zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, w  trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), o  indywidualnym zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, iż w raporcie bieżącym 30/2021 z dnia 15 października 2021 r. Spółka informowała o otrzymaniu zawiadomienia o łącznym zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

   Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z zawiadomieniem wyniku wyżej wymienionej transakcji fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiadają łącznie 303 075 akcji Spółki.

   W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.


   Załączniki: