Relacje inwestorskie

   Rejestracja akcji istniejących oraz praw do akcji w KDPW

   Data publikacji: 2021-04-15
   Numer: RB ESPI 2/2021

   Raport bieżący nr 2/2021

   Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021 r.

   Temat: Rejestracja akcji istniejących oraz praw do akcji w KDPW

   Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 523/2021 o rejestracji z dniem 7 kwietnia 2021 r. 198.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Sprzedawane”), pod kodem ISIN PLCPTRT00014.

   Ponadto, w dniu 6 kwietnia 2021 r. KDPW wydał oświadczenie nr 528/2021 o warunkowej rejestracji:

   1. 1.559.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
   2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
   3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
   4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
   5. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
   6. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
   7. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J

   o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, pod kodem ISIN PLCPTRT00014 pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

   Dodatkowo, w dniu 13 kwietnia 2021 r. KDPW wydał oświadczenie nr 548/2021 o warunkowej rejestracji 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Prawa do Akcji”), pod kodem ISIN PLCPTRT00030 pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

   Informacja o rejestracji akcji wskazanych powyżej oraz Praw do Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.