Relacje inwestorskie

   Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

   Data publikacji: 2022-01-26
   Numer: RB ESPI 6/2022

   Raport bieżący nr 6/2022

   Data sporządzenia: 26 stycznia 2022 r.

   Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

   • 29 kwietnia 2022 roku - jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021;
   • 26 maja 2022 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku;
   • 22 września 2022 roku - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku;
   • 24 listopada 2022 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

   Jednocześnie Spółka informuje, iż:

   • na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
   • na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania oraz skróconą informacją dodatkową;
   • na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego, w tym rozszerzanego skonsolidowanego raportu kwartalnego, za II oraz IV kwartał 2022 roku.