Relacje inwestorskie

   Dopuszczenie do obrotu akcji oraz praw do akcji

   Data publikacji: 2021-04-15
   Numer: RB ESPI 3/2021

   Raport bieżący nr 3/2021

   Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021 r.

   Temat: Dopuszczenie do obrotu akcji oraz praw do akcji

   Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 406/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujących papierów wartościowych Spółki:

   1. 1.757.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
   2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
   3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
   4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
   5. 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji tych akcji;
   6. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
   7. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
   8. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J; oraz
   9. 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,

   o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.