Relacje inwestorskie

   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

   Data publikacji: 2022-05-12
   Numer: RB ESPI 17/2022

   Raport bieżący nr 17/2022

   Data sporządzenia: 12 maja 2022 r.

   Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacja bieżąca

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 12 maja 2022 r. właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z 10 grudnia 2021 r. w sprawie emisji 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K, w granicach kapitału docelowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości (o powzięciu której Spółka informowała 10 grudnia 2021 r. w raporcie bieżącym nr 32/2021).

   Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 415.871,00 złotych i dzieli się na 4.158.710 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 5.306.103 głosów.

   Kapitał zakładowy Spółki składa się z następujących akcji:

   1. 799.750 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
   2. 1.757.075 akcji na okaziciela zwykłych serii B;
   3. 82.449 akcji na okaziciela zwykłych serii C;
   4. 97.051 akcji na okaziciela zwykłych serii D;
   5. 347.643 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
   6. 26.925 akcji na okaziciela zwykłych serii F;
   7. 871.500 akcji na okaziciela zwykłych serii G;
   8. 52.354 akcji na okaziciela zwykłych serii H; 
   9. 9.082 akcji na okaziciela zwykłych serii I;
   10. 84.143 akcji na okaziciela zwykłych serii J; oraz
   11. 30.738 akcji na okaziciela zwykłych serii K.

   Zarejestrowana zmiana statutu Spółki nie uwzględnia podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w granicach kapitału docelowego Spółki, z wyłączeniem, w całości, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o której Spółka informowała 27 kwietnia 2022 r. w raporcie bieżącym nr 13/2022. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o powyższej rejestracji (po tym jak ona nastąpi).

   W ramach kapitału docelowego Spółki, Zarząd Spółki może wyemitować jeszcze 188.004 akcje (po uwzględnieniu emisji akcji serii K oraz niezarejestrowanej jeszcze emisji akcji serii L).

   Zarejestrowana zmiana statutu Spółki polega na przyjęciu nowego brzmienia § 6 ust 1 statutu Spółki, w następującej treści:

   㤠6

   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.871,00 zł (czterysta piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) i dzieli się na 4.158.710 (cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
   1. 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
   2. 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii B;
   3. 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii C;
   4. 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii D;
   5. 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E; 
   6. 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii F;
   7. 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii G;
   8. 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii H; 
   9. 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii I;
   10. 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela zwykłych serii J; oraz 
   11. 30.738 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii K.”