co robimy?

   Nasze podejście

   W Captor Therapeutics pracujemy nad usuwaniem białek zaangażowanych w procesy chorobotwórcze z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD). Nasza autorska platforma OptigradeTM umożliwia efektywne odkrywanie związków o potencjale terapeutycznym, charakteryzujących się dobrymi właściwościami biofarmaceutycznymi.

   Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w obszarze celowanej degradacji białek stosujemy równocześnie różne strategie naukowe: kleje molekularne, degradery bifunkcjonalne oraz Obterony®. W celu wykorzystania pełnego potencjału układu ubikwityna – proteasom oraz dostosowania procesu degradacji do specyficznych wskazań terapeutycznych, rozwijamy także bogatą bibliotekę ligaz ubikwityny i ich ligandów (LiLisTM). Wszystkie te elementy tworzą zintegrowaną platformę Optigrade™ - efektywne narzędzie służące do odkrywania i rozwoju kandydatów na leki.

    

   W Captor Therapeutics prowadzimy prace w zakresie wczesnych etapów rozwoju leków. Naszym celem jest walka z chorobami zagrażającym życiu oraz obniżającymi jakość życia pacjentów. Platforma OptigradeTM, dzięki swojemu szerokiemu zastosowaniu, umożliwia tworzenie kolejnych nowych kandydatów na leki w miarę postępu istniejących programów.

   W naszym zespole łączymy kompetencje z zakresu chemii medycznej, modelowania molekularnego, nauk o białkach, biofizyki i farmakologii, operując na 1100 m2 przestrzeni laboratoryjnej wyposażonej w najnowszej klasy sprzęt badawczy. Takie podejście daje nam pełną kontrolę nad procesami wchodzącymi w skład programów rozwoju leków.

   Obecnie prowadzimy projekty mające na celu:

   (1) poszukiwanie leków w obszarze chorób autoimmunologicznych i nowotworowych, będących pierwszymi lekami w swojej klasie terapeutycznej (ang. First in Class) oraz

   (2) ewolucję platformy OptigradeTM celem tworzenia drugiej i trzeciej generacji degraderów o większej skuteczności i selektywności oraz lepszych właściwościach farmaceutycznych. 

   Programy te realizujemy dzięki funduszom europejskim oraz wsparciu prywatnych inwestorów o łącznej kwocie ponad 193 milionów złotych.

   Projekty badawczo-rozwojowe

   Captor rozwija kandydatów na leki w obszarze chorób autoimmunologicznych i nowotworowych, będących pierwszymi w swojej klasie terapeutycznej (ang. First in Class). Obecnie pracujemy nad 5 własnymi projektami rozwoju leków, z których każdy jest odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne. Nasze wysiłki koncentrujemy na chorobach nowotworowych charakteryzujących się ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi oraz niskimi wskaźnikami przeżywalności. W obszarze przewlekłych chorób autoimmunologicznych naszym celem jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez dostarczenie przełomowych terapii doustnych.

   Jednocześnie, platforma Optigrade™ umożliwi nam odkrywanie aktywnych związków degradujących kolejne cele molekularne oraz inicjację nowych projektów w miejsce tych, które zostaną skomercjalizowane.

   Współcześnie, w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych wykorzystuje się głównie leki biologiczne i inhibitory. Całkowicie odmienny mechanizm działania leków w technologii celowanej degradacji białek (ang.  Targeted Protein Degradation, TPD) pozwala pokonać ograniczenia klasycznych strategii i opracowywać terapie wobec celów molekularnych, które dotychczas były niedostępne.

   W Captor planujemy komercjalizować nasze produkty poprzez sprzedaż licencji na kandydatów na leki do dużych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Nasze portfolio składa się z projektów realizowanych samodzielnie oraz we współpracy z partnerami biznesowymi. Naszym celem jest zachowanie praw własności do samodzielnych projektów do momentu, kiedy sprzedaż licencji będzie najbardziej korzystna ze strategicznego punktu widzenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu naszej platformy w projektach realizowanych we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

   Projekty Grantowe

   Projekty grantowe współfinansowane przez

   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

    

   • Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków (POIR.04.01.02-00-0147/16-00).
    Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Podziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Captor Therapeutics S.A.
     
    Wartość projektu: 4 314 375.00 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 834 558.00 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie wysokoprzepustowego, skalowalnego i czułego testu fluorescencyjnego umożliwiającego natychmiastową detekcję aktywnych związków chemicznych typu PROTAC wykorzystywanych do indukowalnej degradacji białek zaangażowanych w procesy chorobotwórcze.
   • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron (POIR.04.01.04-00-0116/16-00).
    Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Podziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o., Captor Therapeutics S.A.
     
    Wartość projektu: 4 968 788.76 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 260 002.76 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie technologii dwuetapowego, wysokoprzepustowego badania przesiewowego związków niskocząsteczkowych indukujących degradację celu białkowego
   • Rozwój nowych leków przeciwzapalnych specyficznie degradujących komórkowe receptory powierzchniowe (POIR.01.01.01-00-0747/16-00).
    Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Wartość projektu: 32 164 999.43 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 460 751.26 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie niskocząsteczkowych związków chemicznych hamujących działanie białka receptorowego przy użyciu technologii bispecyficznych induktorów degradacji (BID), które będą kandydatami na lek dla pacjentów z reumatiodalnym zapalenie stawów (RZS) lub chorobami z grupy nieswoistego zapalenia jelit (NZJ)
   • Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworów (POIR.01.01.01-00-0956/17-00).
    Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
     
    Wartość projektu: 35 902 013.75 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 27 683 098.00 PLN
     
    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie i przetestowanie w I. fazie badań klinicznych małocząsteczkowych związków chemicznych, które będą stanowiły kandydatów na leki w terapii takich chorób nowotworowych jak niedrobnokomórkowy rak płuc i potrójnie negatywny rak piersi.
   • Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (POIR.01.02.00-00-0079/18).

    Projekt realizowany w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 " Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Wartość projektu: 37 130 943.75 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 29 558 070.00 PLN

    Cel i planowane efekty projektu: Odkrycie i rozwój nowych, pierwszych w klasie doustnych leków celujących w kluczowe przyczyny takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

   • Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego (POIR.01.02.00-00-0073/18).

    Projekt realizowany w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 " Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Wartość projektu: 32 041 906.25 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 510 680.00 PLN

    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie pierwszej, doustnej terapii celującej w główną przyczynę powstawania raka jelita grubego, wykorzystując technologię celowanej degradacji białek. Opracowany degrader zostanie przetestowany w badaniach przedklinicznych oraz fazie I badań klinicznych. 

   • Opracowanie technologii indukowanej degradacji onkogennego czynnika transkrypcyjnego w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (POIR.01.01.01-00-0740/19).

    Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Wartość projektu: 36 389 016.25 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 28 959 643.00 PLN

    Cel projektu: Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie komórek nowotworowych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań fazy przedklinicznej kandydat na lek zostanie w ramach projektu przetestowany w I fazie badań klinicznych.

   • Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek farmaceutyczny (POIR.01.01.01-00-0931/19).

    Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Wartość projektu: 10 135 628.75 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 759 469.50 PLN


    Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie i wdrożenie platformy technologicznej poprzez wygenerowanie modularnych związków chemicznych zdolnych do celowanej degradacji białek poprzez rekrutację nowych ligaz ubikwityny.

   • Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych (POIR.01.01.01-00-0741/19).

    Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Wartość projektu: 34 441 900.00 PLN
    Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  27 411 400.00 PLN

    Cel projektu: Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii chorób autoimmunologicznych poprzez wygenerowanie nietoksycznych ligandów ligaz. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań fazy przedklinicznej kandydat na lek zostanie w ramach projektu przetestowany w I fazie badań klinicznych.

   Technologia

   Pomimo ogromnego postępu medycyny, w wielu powszechnie występujących chorobach wciąż brak jest zadowalających terapii. Liczne cele molekularne, takie jak czynniki transkrypcyjne, białka rusztowania, oraz białka wielofunkcyjne pozostają niedostępne dla klasycznych leków i przeciwciał.

   Technologia celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) pozwala usuwać białka zaangażowane w procesy chorobotwórcze, oferując tym samym ogromną przewagę nad inhibitorami. W odróżnieniu od inhibitorów, wiązanie degradera do białka (celu molekularnego) nie wymaga obecności miejsca aktywnego, występującego jedynie w białkach enzymatycznych i receptorowych.  Dzięki temu, możliwe jest znalezienie związku aktywnego wobec celów pochodzących z różnych rodzin białek. Technologii TPD oferuje to potencjał do m.in.

   (1) leczenia wcześniej niedostępnych schorzeń,

   (2) pokonywania oporności nowotworów wobec inhibitorów,

   (3) większej skuteczności terapeutycznej oraz

   (4) wydłużonego czas działania i rzadszego podania.

   Filarem naszej technologii jest projektowanie związków małocząsteczkowych, które pozwalają na naśladowanie naturalnych procesów komórkowych i usuwanie białek przyczyniających się do procesów chorobotwórczych.