Relacje inwestorskie

   Akcjonariat

   Struktura akcjonariatu (udział w kapitale)

    

    Akcjonariusz

   Liczba akcji (szt.)

   Liczba głosów

   Udział w kapitale zakładowym

   Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

   Michał Walczak

   915 378

   1 456 395

   22,18%

   27,61%

   Paweł Holstinghausen Holsten

   589 966

   950 041

   14,29%

   18,01%

   Sylvain Cottens

   340 897

   526 730

   8,26%

   9,98%

   Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

   303 075 303 075 7,34% 5,75%

   Pozostali

   1 978 656

   2 039 124

   47,93%

   38,65%

   Razem

   4 127 972

   5 275 365

   100%

   100%

    

    

    

    

   Polityka w zakresie dywidendy

   Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania. Zarząd nie podejmował decyzji w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Decyzje w zakresie dywidendy będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego stosownie do sytuacji finansowej Spółki oraz zapotrzebowania na środki pieniężne przez Spółki.