Relacje inwestorskie

   Pozostałe informacje

   DANE REJESTROWE SPÓŁKI:

   PRAWNA NAZWA:

   CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

    

   ADRES SIEDZIBY:

   54-427 WROCŁAW UL. DUŃSKA 11

   TELEFON:

   +48 537 869 089

   STRONA INTERNETOWA:

   www.CaptorTherapeutics.com

   POCZTA ELEKTRONICZNA:

   REGON:

   363381765

   NIP:

   8943071259

   KRS:

   0000756383

    

   Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

   KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 412 797,20 zł wpłacony w całości   

    

   Spółka Captor Therapeutics została zawiązana w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 19 listopada 2015 roku we Wrocławiu, na czas nieoznaczony. 

   Rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 30 grudnia 2015 r.  W dniu 7 listopada 2018 r. nastąpiło przekształcenie Captor Therapeutics w spółkę akcyjną.

    

   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

   1. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych akcjonariuszy CAPTOR THERAPEUTICS S.A. będących osobami fizycznymi lub reprezentujących akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy (dalej Akcjonariusze).
   2. Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A.
   3. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków Akcjonariuszy.
   4. Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy jest: a) wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz  b) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
   5. Dane Akcjonariuszy mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie przeprowadzenia i obsługi walnych zgromadzeń w tym usługi informatyczne, usługi ochrony usługi prawne oraz akcjonariuszom, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną.
   6. Dane Akcjonariuszy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania poprawności zwołania, przebiegu i podejmowania uchwał na danym walnym zgromadzeniu.
   7. Akcjonariuszowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: - prawo dostępu do treści swoich danych, - prawo do sprostowania, - prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
   8. Akcjonariuszowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia przetwarzania niezgodnego z prawem.

    

   ARCHIWALNE KOMUNIKATY:

   12.01.2021

   Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

   29.12.2020

   Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

   11.12.2020

   Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

   9.11.2020

   Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

   22.10.2020

   Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

   16.10.2020

   Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

   30.09.2020

   Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

   30.09.2020

   Zarząd spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2020 r., rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A.

   Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych