Relacje inwestorskie

   Zarząd

    

   Thomas Shepherd, Prezes Zarządu    

   Michał Walczak, Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy

   Radosław Krawczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

    

   Oświadczenie dotyczące podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

   W Spółce nie funkcjonuje formalny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. W ocenie Spółki takie rozwiązanie jest stosowne i adekwatne do obecnego etapu rozwoju i skali działalności Spółki oraz zapewnia efektywne zarządzanie. W Zarządzie można wyróżnić natomiast Prezesa Zarządu, który koordynuje prace Zarządu i zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem biznesu, członka Zarządu Dyrektora Finansowego, który zajmuje się sprawami finansowymi Spółki, oraz członka Zarządu Dyrektora Naukowego, który odpowiedzialny jest za kwestie naukowe, w szczególności za nadzór i prowadzenie projektów Spółki.